Laivybos kontrolės skyrius

Laivybos kontrolės skyrius yra Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos struktūrinis padalinys, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais bei įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Skyrius vykdo laivybos kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų uostuose ir prieplaukų rajonuose bei susisiekimo ministro įsakymais nustatytuose plaukiojimo rajonuose, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutu, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų avarijų tyrimo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugią laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.

Vykdo valstybinę vidaus vandenų transporto specialistų, eilinių įgulos narių, motorinių pramoginių laivų laivavedžių bei vidaus vandenų transporto priemonių kontrolę Klaipėdos apskričiai (regionui) priklausančiuose vidaus vandenyse, vidaus vandenų uostuose, prieplaukų rajonuose.

Suderinę su Inspekcijos vadovybe, skyriaus valstybės tarnautojai vykdo bendrus reidus su aplinkosaugininkais, pasienio policija, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto atitinkamos tarnybos inspektoriais ir kitomis saugaus eismo tarnybomis užtikrinant saugią laivybą ir tvarką Klaipėdos apskričiai (regionui) priklausančiuose Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir susisiekimo ministro įsakymais (susijusiais su Inspekcijos veikla) nustatytuose plaukiojimo rajonuose.

Teisės aktų nustatyta tvarka tiria laivų, esančių Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, ir laivų, plaukiojančių su užsienio valstybių vėliavomis, avarijas ir avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse bei tvarko pažeidimų ir nuobaudų apskaitą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, surašo pažeidėjams administracinių teisės pažeidimo protokolus ir skiria jiems administracines nuobaudas.

Vadovaudamasis susisiekimo ministro ar Inspekcijos viršininko atitinkamais įsakymais, dalyvauja kvalifikacijos egzaminų komisijose, tikrinančiose vidaus vandenų transporto specialistų ir eilinių įgulos narių bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių žinias.

Pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įmonės, įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurie verčiasi licencijuojama veikla, laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos keleivių ir krovinių vežimo laivais Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais tvarkos.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.