Registro skyrius

Registro skyrius yra Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos struktūrinis padalinys, kuris vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais bei įsakymais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

Skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatais, organizuoja ir vykdo duomenų apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus vidaus vandenų laivus ir kitas vidaus vandenų transporto priemones kaupimą ir tvarkymą bei užtikrina sąveiką su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis.

Dalyvauja tobulinant Registro, informacinių technologijų ir telekomunikacijų kūrimo ir plėtros politiką, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, bei ją pritaiko užtikrinant Registro veiklą.

Vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais užtikrina Registro duomenų teikėjams ir tiekėjams vienodas galimybes naudotis duomenų teikimu, gavimu bei skelbimu.

Teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšį su kitais valstybės registrais. Suderinus su Inspekcijos vadovybe, kontroliuoja vidaus vandenų transporto priemonių įregistravimą (išregistravimą) Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse.

Vadovaudamasis Susisiekimo ministro ar Inspekcijos viršininko atitinkamais įsakymais, dalyvauja kvalifikacinėse komisijose, tikrinančiose vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų laivavedžių žinias.

Vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, rengia ir išduoda Registre esantiems vidaus vandenų laivams, o reikalui esant, mažiesiems ir pramoginiams laivams bei kitoms vidaus vandenų transporto priemonėms atitinkamus dokumentus.

Rengia ir teikia Inspekcijos vadovybei eisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų ir kitų vidaus vandenų transporto priemonių registravimu ar išregistravimu.

Renka ir analizuoja informaciją apie valstybės institucijose įdiegtus ar diegiamus kitus valstybės registrus.

Tvarko Inspekcijoje įvairios paskirties duomenų bazes, atlieka nedidelės apimties programavimo darbus. Vykdo kompiuterinės technikos, tinklo (interneto) bei programinės įrangos priežiūrą ir teikia pagalbą Inspekcijos kompiuterinės sistemos vartotojams.

Kontroliuoja, kaip vidaus vandenyse ir tarptautinės reikšmės vidaus vandens keliuose plaukiojančių mažųjų, pramoginių, asmeninių ir sportinių laivų ir kitų mažųjų plaukiojančių priemonių, vidaus vandenų uostų, prieplaukų savininkai, valdytojai ir laivavedžiai vykdo atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

Registruoja mažuosius, pramoginius, sportinius ir asmeninius laivus, išskyrus irklines ir gumines valtis ir vandens dviračius, kurių keliamoji galia mažiau kaip 250 kilogramų, ir vienkorpuses ir daugiakorpuses burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 2,5 metro arba ilgesnis kaip 24 metrai, bei išduoda atitinkamus dokumentus.

Vykdo skyriuje registruojamų mažųjų, pramoginių, asmeninių ir sportinių laivų ir kitų mažųjų plaukiojančių priemonių, išskyrus burinių laivų, techninę (pirminę, kasmetinę ir specialiąją) apžiūrą bei išduoda atitinkamus dokumentus.

Vykdo nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų bei vidaus vandenų prieplaukų patikrinimus. Išaiškina prieplaukų saugaus eksploatavimo sąlygų, techninių reikalavimų , pažeidimus, teikia Inspekcijos vadovybei juos atitinkamai įvertinti.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.