Inspekcijos veiklos tikslas

Saugios laivybos užtikrinimas Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklėmis, Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statutu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

Svarbiausi uždaviniai

Organizuoti ir vykdyti valstybinę vidaus vandenų transporto priemonių kontrolę ir užtikrinti saugią laivybą Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse ir tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelyje E-41 (Kaunas - Klaipėda), vidaus vandenų uostuose ir prieplaukose, nekomercinėse mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukose bei jų prieigose, pakrančių plaukiojimo rajonuose.
Analizuoti teisės aktus, kurie reglamentuoja vidaus vandenų transporto priemonių saugią laivybą, bei, atsižvelgiant į laivybos aktualijas, teikti pasiūlymus Susisiekimo ministerijai dėl šių aktų tobulinimo.

Inspekcija atlieka pavestus uždavinius:

-vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatais (toliau - Registras) ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruoja vidaus vandenų transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamuosius variklius bei išduoda atitinkamus dokumentus, atlieka Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro tvarkymo įstaigos funkcijas;
-vykdo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamųjų variklių techninę priežiūrą ir apžiūrą bei išduoda atitinkamus dokumentus;
-vykdo valstybinę laivybos kontrolę Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, vidaus vandenų uostuose ir prieplaukose, nekomercinėse mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukose bei jų prieigose, pakrančių plaukiojimo rajonuose.
-nustato motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimo tvarką ir juos egzaminuoja bei išduoda motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus, motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus;
- nustato vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų tvarką, vykdo vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminus; išduoda vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus, diplomų patvirtinimus, kvalifikacijos laipsnio liudijimus;
- tiria Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, dalyvauja tiriant avarijas ir avarinius atvejus Lietuvos Respublikos pakrančių plaukiojimo rajonuose, teikia išvadas bei rekomendacijas;
- kontroliuoja pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu tvarką, organizuoja atitinkamų dokumentų išdavimą.


How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.