Veikla

Inspekcijos uždaviniai

- Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruoti vidaus vandenų transporto priemones, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamuosius variklius bei išduoti atitinkamus dokumentus, atlikti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro tvarkymo įstaigos funkcijas;

- vadovaujantis atitinkamais teisės aktais, užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenų teikėjams ir gavėjams būtų sudarytos vienodos sąlygos teikti, gauti ir skelbti duomenis teisės aktų nustatyta tvarka, palaikyti ryšį su kitais valstybės registrais, informacijos sistemomis, valstybės įstaigomis, valdymo ir kontrolės institucijomis, reikalui esant – Europos Sąjungos valstybių atitinkamais registrais;

- tvarkyti Inspekcijoje naudojamas duomenų bazes ir programas;


- vykdyti valstybinę laivybos kontrolę, vidaus vandenų laivybos taisyklių laikymosi priežiūrą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų ir pakrančių plaukiojimo rajonuose, vidaus vandenų uostų ir prieplaukų akvatorijose;

- kontroliuoti, kaip įgyvendinami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatai, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos taisyklės ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vidaus vandenų transporto veiklą;

- vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamųjų variklių techninę priežiūrą ir apžiūrą bei išduoti atitinkamus dokumentus;

- nustatyti vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamųjų variklių, nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų pirminių, kasmetinių ir specialiųjų techninių apžiūrų atlikimo reikalavimus, terminus;

- teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti vidaus vandenų transporto priemonių statybą bei kapitalinį remontą, derinti vidaus vandenų transporto priemonių statybos ir kapitalinio remonto projektus. Atlikti techninių projektų ekspertizes;

- periodiškai tikrinti eksploatuojamų vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių garo katilus, suspausto oro indus, dalyvauti atliekant jų hidraulinius bandymus. Tikrinti minėtų plaukiojimo priemonių mechaninės įrangos techninę būklę, nustatyti jų keliamąją galią;

- kontroliuoti motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklą ir lygį, akredituoti mokymo įstaigas, įmones ir organizacijas, rengiančias motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžius;

- išduoti, pratęsti, panaikinti, sustabdyti, atnaujinti mokymo įmonės, įstaigos ir organizacijos akreditavimo liudijimą arba leisti pratęsti jo sustabdymą;

- nustatyti motorinių pramoginių laivų laivavedžių egzaminavimo tvarką ir juos egzaminuoti bei išduoti motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimus, motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinius kvalifikacijos liudijimus;

- nustatyti vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminų tvarką, vykdyti vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos egzaminus; išduoti vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomus, diplomų patvirtinimus, kvalifikacijos laipsnio liudijimus;

- kontroliuoti, kaip vykdomi vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių rengimo tvarkos reikalavimai ir ar jie atitinka Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis;

- tvirtinti ir registruoti vidaus vandenų laivų, žvejybos laivų, plūduriuojančių įrenginių ir plūduriuojančių priemonių dienynus;

- išduoti vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties liudijimus ir kontroliuoti vidaus vandenų laivų įgulų minimalios sudėties reikalavimų vykdymą;

- tirti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių avarijas ir avarinius atvejus, įvykusius Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, dalyvauti tiriant avarijas ir avarinius atvejus Lietuvos Respublikos pakrančių plaukiojimo rajonuose, teikti išvadas bei rekomendacijas;

- pagal savo kompetenciją palaikyti ryšius, bendradarbiauti bei analizuoti įgaliotų klasifikacinių bendrovių veiklą Lietuvos Respublikoje;

- vykdyti vidaus vandenų kelių tinkamumo laivybai kontrolę, kontroliuoti navigacinių įrenginių išdėstymą ir jų būklę;

- pagal kompetenciją derinti Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostų atliekų tvarkymo planus;

- pagal kompetenciją kontroliuoti, kaip Lietuvos Respublikos vidaus vandenų uostai laikosi uosto tvarkymo planuose numatytų priemonių bei vidaus vandenų transporto priemonėse susidarančių atliekų ir krovinių likučių tvarkymo reikalavimų;

- dalyvauti vykdant licencijuojamų įmonių veiklos kontrolę ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą;

- išduoti įmonėms licencijas verstis keleivių vežimu laivais vidaus vandenimis Lietuvos Respublikoje ir licencijas verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais;

- kontroliuoti pavojingų krovinių vežimo vidaus vandenų transportu tvarką, organizuoti atitinkamų dokumentų išdavimą;

- vykdyti Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivuose statuto reikalavimų laikymosi kontrolę;

- rengti teikimus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dėl vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikacijos liudijimų, išduotų kitose institucijose, galiojimo, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

- organizuoti ir vykdyti teisės aktų, už kurių įgyvendinimą atsakinga Inspekcija, pažeidimų prevencijos priemones, nustatyti ir tirti administracinius teisės pažeidimus, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus;

- Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, skirti administracines nuobaudas ir jas vykdyti;

- reikalauti, kad asmenys, pažeidę atitinkamus teisės aktus, susijusius su Inspekcijos veikla, kompetentingų institucijų būtų patraukti drausminėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

- analizuoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus, metodinę medžiagą ir duomenis saugios laivybos klausimais vidaus vandenyse ir tarptautinės reikšmės vidaus vandenų keliuose, dalyvauti rengiant teisės aktų projektus;

- pagal kompetenciją priimti teisės aktus bei dalyvauti rengiant teisės aktų projektus saugios laivybos užtikrinimo, vidaus vandenų transporto priemonių registravimo, jų priežiūros ir kontrolės klausimais;

- dalyvauti rengiant bei realizuojant saugios laivybos, aplinkos apsaugos ir darbų saugos programas vidaus vandenų transporto srityje;

- teikti asmenims informaciją apie Inspekcijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais, konsultuoti valstybės institucijas ir įstaigas bei kitus asmenis vidaus vandenų transporto veiklos klausimais, pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis bei įstaigomis;

- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėti asmenų pareiškimus, prašymus, pasiūlymus, skundus ir imtis reikiamų priemonių iškilusiems klausimams bei problemoms spręsti;

- teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės rinkliavos už Inspekcijos teikiamas paslaugas;

- tvarkyti valstybės rinkliavos už Inspekcijos teikiamas paslaugas apskaitą;

- vykdyti kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
How to choose the best web hosting company and put your business to the next level.